رویه های بازگرداندن کالا

در صورت وجود هرگونه مشکل ، مغایرت کالا با عکس های نمونه و توضیحات فروشنده میتوانید محصول خریداره شده را پس و مبلغ پرداختی را دریافت نمایید.